Лизинг на хотели (наем)

Гарантирана доходност

Професионално управление

Нулев оперативен риск

Пазарно позициониране и имидж

За услугата

Оперативният лизинг (наем) на хотелски активи дава възможност на инвеститора или собственика да реализира гарантирана доходност без да поема търговския риск на оперативната дейност и без да реализира разходи по управлението на актива. Дългосрочното професионално управление от страна на лизингополучател (наемател) с добър практически опит носи ползи като подобряване на пазарния имидж на хотела, увеличаване на стойността на хотелския актив, постигането на оптимална ефективност и доходност. Ние, в WT Consutancy, имаме дългосрочна визия за управляваните от нас хотели, като залагаме на качеството на хотелския продукт и инвестираме в неговото устойчиво развитие.

Контракт

Договор за оперативен лизинг (наем)

Чрез договор за оперативен лизинг (наем) на хотел, собственикът предоставя правото на временно и възмездно ползване на хотелския актив заедно с находящите се в него движими и недвижими вещи. Оперативната дейност се извършва изцяло от името на лизингополучателя (наемателя), който заплаща за своя сметка отделно от наемната цена и всички дължими за търговската му дейност в наетите имоти данъци (туристически данък) и такси, лицензионни и категоризационни такси и възнаграждения, възнаграждения и осигурителни плащания за наетия персонал и за външни услуги и др. Срокът на договора, ако между страните не бъде договорено друго, е 5 години с възможност за автоматично продължаване за следващи периоди от по 3 (три) години всеки.