Мениджмънт на хотели

Опeративна ефективност

Оптимизиране на заетостите

Професионален маркетинг

Управление на приходите

За услугата

Във времена на изострена конкуренция в хотелиерския бранш и предлагане изпреварващо търсенето, доброто управление на хотела е от решаващо значение за реализирането на адекватна възвращаемост от инвестицията. WT Consultancy е Вашият стратегически партньор с визия за това, как да Ви изведем пред Вашите конкуренти и да Ви превърнем в лидери. Ние знаем, че вземането на решение за възлагането на управление на хотел не е лесна задача. Чрез философията си на работа, ние се поставяме винаги в защита на инвеститорския интерес. Екипът на WT Consultancy ще Ви помогне да достигнете максимума от Вашия потенциал, чрез професионален подход в управлението на хотела и прилагането на собствена система за анализ и контрол на показателите за ефективност. Идентифицирайки критичните точки в дейността на хотела, ние ще предложим инструменти и решения, съобразени с последните тендеции и практики на добрия мениджмънт в бранша и ще Ви гарантираме постигането на поставените цели.

Контракти

Договор за оперативен мениджмънт

Възложителят е собственик на недвижим имот (хотел) и желае да използва услугите и опита на Мениджъра във връзка с функционирането и оперативното управление на хотела. Възложтелят възлага, а Мениджърът приема да изпълнява цялостното управление на хотела от името и за сметка на Възложителят. Срокът на договора, ако между страните не бъде договорено друго, е 5 години с възможност за автоматично продължаване за следващи периоди от по 3 (три) години всеки. За своята дейност Мениджърът получава от Възложителя възнаграждение, формирано на база на постигнатите резултати.