Одити

Маркетингов одит

Маркетинговият одит предоставя възможността да се получи независима външна оценка за ефективността на дейностите в сферата на маркетинга и продажбите на хотелските услуги и да се идентифицират възможностите за оптимизиране на работните процеси в хотела. Целта на маркетинговия одит е да анализира и представи на хотелския мениджмънт (собственик, комплексен управител, хотелски управител, маркетинг мениджър, главен счетоводител) решения за оптимизиране на резултатите, измервани чрез обема на продажбите, стойността на приходите и нивата на заетост на хотелската база.

Обхват

 • Функции и организация на работните процеси
 • Процедури за вземане на решения
 • Контрагенти
 • Взаимодействие с останалите отдели в хотела
 • Конфигурация на хотелски софтуеър
 • Приемане и обработка на резерваци (по e-mail, факс, телефон, online, на рецепция, от туроператори)
 • Следене на заетости
 • Рекламно присъствие

Инструменти

 • Наблюдение и анализ на работните процеси
 • Интервюта и анкети
 • Оперативен доклад
 • Решения и препоръки

Цели

 • Повишаване на ефективността в сферата на Маркетинга и Продажбите
 • Оптимизиране на дейностите (task & time management)
 • Ясно дефиниране на целите
 • Вземане на обосновани решения чрез използването на аналитични показатели
 • Използване на информационни технологии и софтуеърни приложения
 • Ръст на продажбите
 • Максимизиране на приходите
 • Оптимизиране на заетостите
Ръст на продажбите
Оптимизиране на заетостите
Увеличение на приходите

Продуктов одит

Продуктов одит

Продуктовият одит включва цялостен оперативен анализ и обективна оценка на хотелския продукт и неговите елементи (настаняване, изхранване, ресторанти и заведения, СПА и уелнес, конферентни услуги, анимация, други допълнителни услуги) като целта е да бъдат идентифицирани и посочени възможности за оптимизиране на приходите, чрез изграждане/промяна/подобряване на хотелски продукт, съобразен със съвременните тенденции в търсенето на хотелски и туристически услуги на местния и чуждите пазари. Одитът включва методология и насоки за въвеждането на необходимите промени в хотелския продукт, които след завършването на одитния процес се предоставят на собственика на хотела (или на хотелския мениджмънт).

Обхват

Елементите на хотелския продукт:

 • Хотел
 • Ресторант(и) и бар(ове)
 • СПА и Уелнес услуги
 • Конферентен блок
 • Анимация
 • Други допълнителни услуги

Както и:

 • Човешки ресури – органиграма, длъжностни характеристики, квалификация, работни процеси
 • Рекламна и маркетингова стратегия
 • Price / Quality ratio
 • Конкуретна среда

Инструменти

 • Наблюдение и анализ на хотелския продукт
 • Наблюдение и анализ на работните процеси
 • Интервюта и анкети
 • Програма „Таен клиент”
 • Оперативен доклад
 • Решения и препоръки
 • Методология и насоки за въвеждането на нов хотелски продукт

Цели

 • Идентифициране на възможности за оптимизиране или промяна на хотелския продукт с цел бъдещо увеличение на приходите, чрез добавянето на стойност и/или предлагането на по – високо качество на хотелските услуги.
 • Възможност за навлизане на нови пазари и привличането на нови клиенти
 • Оптимизиране на дейности и процеси (task & time management) в технологията на обслужване и създаване на хотелския продукт с цел минимизиране на разходи
 • Дефиниране на конкурентните предимства на хотела (хотелския продукт) и препоръки относно тяхното промотиране по отношение на пазарно позициониране, маркетингови стратегии, рекламни и корпоративни материали и др.
 • Идентифициране на нуждите от допълнително обучение на персонала
 • Ръст на продажбите
 • Максимизиране на приходите
Развитие на хотелския продукт
Добавяне на стойност
Технология на обслужването

Оперативна ефективност

Одит „Оперативна ефективност” се реализира чрез цялостен анализ на дейността на хотела от гледна точка на неговата финансова и оперативна ефективност и целесъобразното използване на наличните ресурси (материална база, човешки ресурси, финансови средства и др.). Целта е да се посочат възможностите за постигането на оптимален финансов резултат от оперативната дейност (GOP/EBIT/EBITDA) чрез оптимизиране на структурата и обемите на приходите и разходите. Одитът е базиран на индексен анализ като включва и някои дейности от другите два одита, предлагани от WT Consultancy  – маркетингов и продуктов. За целите на одита се използва разработен от WT Consultancy специализиран софтуеър, чрез който се анализират и представят резултатите, сценариите и основните показатели за ефективност на хотела.

Обхват

 • Счетоводство и контрол. Аналитичност и структура на счетоводните сметки
 • Функции и организация на работните процеси
 • Документооборот – приходни и разходни документи. Осчетоводяване
 • Анализ на приходи и разход (по вид, по групи, по структура, по време на възникване)
 • Конфигурация на хотелски софтуеър

Инструменти

 • Наблюдение и анализ на работните процеси
 • Интервюта и анкети
 • Индексен анализ
 • Сравнителен анализ на резултатните показатели от одита
 • Оперативен доклад
 • Методология за периодичен контрол
 • Решения и препоръки

Цели

 • Ефективно управление на хотелските ресурси (материални, човешки, финансови)
 • Активно управление на приходите и разходите с цел максимизиране на печалбата от оперативна дейност
 • Вземане на обосновани решения чрез използването на аналитични показатели и индекси за управление на финансовата и оперативна ефективност
 • Оптимално използване на хотелския и счетоводен софтуеър, както и на специализирани приложения
 • Оптимизиране на разходите
 • Максимизиране на приходите
Планиране на оперативния процес
Индексен анализ
Система за контрол