Хотелски продукт

Управление на качеството

Конкурентоспособност

Позициониране

Стандарти за работа

За услугата

Създаването на конкурентоспособна концепция за хотелския продукт и управлението на неговото качеството посредством различни инструменти и дейности е от основополагащо значение за нивата на възвращаемост на вложените във фазата на строителството инвестиции и оказва пряко влияние върху бъдещата стойност на съответния хотелски бизнес. Ние сме убедени, че оптималният микс от хотелски услуги, заложените стандарти за работа и непрекъснатият стремеж към усъвършенстване на качеството и задоволяването на постоянно променящите се и нововъзникващи нужди на гостите формират имиджа на хотела и предопределят неговите място и роля на туристическия пазар.

Възложения

Продуктова концепция

  • Анализ на хотелския продукт / инвестиционния проект
  • Препоръки за оптимизация на хотелския продукт (за съществуващи хотели)
  • Изграждане на хотелския продукт (за изграждащи се и нови хотели)
  • Маркетинг и реализация на хотелския продукт

Стандарти за работа

Създаване на работни процедури и стандарти за работа в съответствие с изградения хотелски продукт за отделните функционални звена в хотела. Въвеждащо обучение. Длъжностни характеристики за съотвените позиции.