Проекти и стратегии

Експертност

Иновативност

Планиране

Анализ

За услугата

Обширният ни реален опит и професионални познания в реализирането на проекти и стратегии на оперативно и стратегическо ниво в туризма и хотелиерството ни позволяват да предложим на нашите клиенти консултантски услуги във всеки един от проектните етапи (подготовка, планиране, изпълнение и контрол). Ако имате нужда от работещи решения в области като маркетинг, продуктово репозициониране, управление и оздравяване на проблемни хотелски активи, реконструкция и модернизация на хотели и ваканционни имоти, инвестиционен анализ, WT Consultancy ще Ви предостави необходимия ресурс и експертен потенциал. Наши възложители са били банкови институции, факторинг компании, туристически фирми, както и местни и чужди инвеститори.

Възложения

Проучване за осъществимост

 • Анализ на общите тенденции на търсене и предлагане
 • Анализ на пазарната среда
 • Оценка на проекта
 • Финансова проекция
 • Изводи и препоръки

Управление на проекти

 • Разработване на план за управлението на проекта
 • Ръководене на проект, следвайки утвърдените процеси
 • Осигуряване на среда за развитие и подобрение на процесите, с цел изпълнение на идентифицираните бизнес нужди
 • Дефиниране на фазите и план-графика на проекта
 • Разработване на план за управление на рисковете
 • Планиране на бюджета и контролиране на неговото разпределение по време на целия цикъл на проекта
 • Определяне на ресурсите, ролите и компетентностите, необходими за изпълнение на проекта
 • Създаване и поддържане на документация за наблюдение и контрол на прогреса на проекта

Стратегическо, инвестиционно и бизнес планиране

 • Дефиниране на мисия и цели
 • Проучване на средата
 • Изготвяне на стратегията
 • Финасова оценка и рентабилност
 • Внедряване на стратегията
 • Система за оценка и контрол

Консултации по категоризиране на хотели

 • Проверка на място
 • Доклад за съответствие
 • Изводи и препоръки
 • План за действие