Уърлд Травел Кансълтанси ООД участва в ОПИК

ОПИК

На 01.02.2021 г. Уърлд Травел Кансълтанси ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0672-C01. Проектът „Подкрепа за средни и предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 3  месеца. Стойността на проекта е 150 000 лева. Съответно размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 127 500 лева, а на националното съфинансиране – на 22 500 лева.